KỲ HỌP THỨ 3 - HĐND TỈNH KHÓA VI

rên địa bàn xã Ninh Hưng có một số trường hợp được giao đất nông nghiệp để sản xuất nông nghiệp theo Nghị định số 64/CP ngày 27-9-1993 của Chính phủ

Kiến nghị của cử tri: Trên địa bàn xã Ninh Hưng có một số trường hợp được giao đất nông nghiệp để sản xuất nông nghiệp theo Nghị định số 64/CP ngày 27-9-1993 của Chính phủ. Tuy nhiên, sau đó, những hộ gia đình đã định cư và có quốc tịch nước ngoài (không còn quốc tịch Việt Nam). Đề nghị tỉnh chỉ đạo địa phương thu hồi phần diện tích đất nông nghiệp này.

Trả lời: Về vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau:

Luật Đất đai năm 2013 không có quy định về việc thu hồi đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân trước đây đã được giao để sản xuất nông nghiệp (theo Nghị định 64/CP). Nay hộ gia đình xuất cảnh định cư ở nước ngoài (có quốc tịch nước ngoài, không còn quốc tịch Việt Nam), việc thu hồi đối với các diện tích đất nêu trên chỉ được thực hiện khi người sử dụng đất thuộc các trường hợp sau:

- Thời hạn sử dụng đất đã hết (thu hồi theo quy định tại Điểm d, Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai năm 2013).

- Khi có một trong các các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai quy định tại Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 (thu hồi đất do vi phạm pháp luật).

 Vì vậy, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND thị xã Ninh Hòa hướng xử lý đối với các trường hợp nêu trên.

Các tin khác