Thông tin cho báo chí

Tuyên truyền Kế hoạch thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020

Thực hiện Kế hoạch số 10236/KH-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh về thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên truyền…(Chi tiết>>)

Các tin khác