THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH

Đổi mới và nâng cao hoạt động giám định tư pháp

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Đề án “Đổi mới và nâng cao hoạt động giám định tư pháp”.

Theo đó, mục đích của Đề án là đổi mới về tổ chức, hoạt động và công tác quản lý hoạt động giám định tư pháp nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, đáp ứng tốt yêu cầu ngày càng cao của hoạt động tố tụng; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, bảo đảm phục vụ kịp thời, đắc lực các yêu cầu của hoạt động tố tụng, không gây ách tắc, ảnh hưởng đến thời hạn, chất lượng của hoạt động tố tụng. Bên cạnh đó, từng bước xã hội hóa hoạt động giám định tư pháp, đáp ứng yêu cầu của tổ chức, cá nhân ngoài hoạt động tố tụng, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đề án đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2015, các Trung tâm Pháp y, Trung tâm Giám định pháp y tâm thần, Phòng Kỹ thuật hình sự; giám định viên các lĩnh vực: văn hóa, giáo dục, kế toán - tài chính, xây dựng, tài nguyên - môi trường, khoa học - công nghệ, công nghiệp, nông nghiệp, thông tin và truyền thông… có đủ giám định viên chuyên trách phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu hoạt động tố tụng; đảm bảo người giám định tư pháp là các chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực cần giám định; nâng cao chất lượng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giám định, kiến thức pháp lý cần thiết của đội ngũ giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc; từng bước đảm bảo cơ sở vật chất cho các tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Về lộ trình thực hiện Đề án, trong năm 2011 tăng cường công tác phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về giám định tư pháp cho đội ngũ tiến hành tố tụng; nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, các tổ chức cá nhân có liên quan và toàn thể xã hội về vị trí, vai trò và nội dung của giám định tư pháp; củng cố và từng bước đảm bảo cơ sở vật chất cho Trung tâm Pháp y, Trung tâm Giám định pháp y tâm thần, Phòng Kỹ thuật hình sự; tiến hành thống kê, rà soát, đánh giá năng lực (quy mô, cơ cấu tổ chức, nhân lực, kinh phí, trang thiết bị, phương tiện giám định, trụ sở), khả năng đáp ứng yêu cầu giám định của các tổ chức Pháp y, Pháp y tâm thần và Kỹ thuật hình sự; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về công tác giám định tư pháp và thực thi pháp luật. Năm 2012, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giám định viên tư pháp; quy hoạch đội ngũ người giám định viên tư pháp đến năm 2015 gắn với quy hoạch phát triển tổ chức giám định tư pháp, tổ chức chuyên môn; phối hợp các cơ quan, tổ chức chuyên môn có năng lực, điều kiện ở các lĩnh vực: văn hóa, tài chính - kế toán, xây dựng, tài nguyên - môi trường, khoa học - công nghệ, thông tin - truyền thông và các lĩnh vực khác tham gia hoạt động giám định tư pháp; thống kê, dự kiến nhu cầu giám định của hoạt động tố tụng để làm cơ sở cho việc quy hoạch, phát triển các tổ chức và đội ngũ người giám định tư pháp trong tỉnh. Năm 2013, củng cố và phát triển đội ngũ giám định tư pháp đủ về số lượng, đáp ứng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và có kiến thức pháp lý cần thiết để phục vụ đắc lực cho hoạt động tố tụng trước yêu cầu ngày càng cao của cải cách tư pháp; đưa đi đào tạo giám định viên tư pháp cho một số chuyên ngành giám định; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám định và kiến thức pháp lý cho đội ngũ người giám định tư pháp theo từng giai đoạn và hàng năm. Năm 2014 - 2015, có cơ chế khai thác, sử dụng thiết bị chuyên dụng của các cơ sở khoa học, kỹ thuật và tổ chức chuyên môn vào hoạt động giám định tư pháp; tổ chức thực hiện cơ chế trưng cầu giám định theo nguyên tắc coi trọng yếu tố năng lực của các tổ chức chuyên môn và cá nhân nhà chuyên môn khi lựa chọn trưng cầu giám định.

BBT

Các tin khác