KỲ HỌP THỨ 3 - HĐND TỈNH KHÓA VI

Cử tri cho rằng giá bồi thường giải tỏa các dự án hiện nay chưa sát thực tế. Đề nghị xem xét định giá đền bù phải phù hợp với giá thị trường

Kiến nghị của cử tri: Cử tri cho rằng giá bồi thường giải tỏa các dự án hiện nay chưa sát thực tế. Đề nghị xem xét định giá đền bù phải phù hợp với giá thị trường.

Trả lời: Về vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau:

Việc xác định giá đất trên dựa cơ sở điều tra thu thập giá đất cụ thể tương ứng với các vị trí dự án thu hồi đất. Thực tế tại các địa phương có rất ít thông tin chuyển nhượng hoặc thông tin chuyển nhượng không đầy đủ nên có khó khăn trong việc xác định giá cụ thể khi xác định giá đất bồi thường,... Giá đất bồi thường khi nhà nước thu hồi đất hiện nay đã được xác định và quy định tại Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 21-12-2015 của UBND tỉnh. Giá đất tái định cư cũng được xác định tương ứng với giá đất bồi thường.

Các tin khác