Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

24.4 °C

Độ ẩm: 100%
Sức gió: 18km/h
Thông tin
SỰ KIỆN QUA CON SỐ
8.352 tỷ đồng
Thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2016